© DF-Koekelare 
Twee krantenartikelen van Raf Seys     Een krantenartikel van Roger Willems  uit 1991   1991: DE KOEKELAARSE DRAMATURG KAREL VANDER ESPT Bij de 100ste verjaardag van zijn geboorteDeze curieuze man, die als onderpastoor van Vladslo ging schaatsen op de bevroren broeken, die ging jagen en biljarten, te paard door de weilanden vloog en, in volkomen afzondering, ging vissen, hij kon een groot schrijver geworden zijn. Hij had ook bijzondere geestestalenten: in Amerika zou hem dit alles nuttig geweest zijn, hier, in het Vlaanderen van zijn tijd, niet. Geboren te Koekelare (Dorpsstraat 30/A en 32) op 1 december 1891 (dus 100 jaar geleden), studeerde Karel Vander Espt aan het kleinseminarie te Roeselare, promoveerde tot priester en doctor in de wijsbegeerte en godgeleerdheid aan de Gregoriaanse Hogeschool te Rome, werd na de Eerste Wereldoorlog professor aan het Amerikaans College te Leuven. Om zijn Vlaams- nationale gezindheid werd hii er verwijderd en benoemd tot onderpastoor te Diksmuide, waar hij in 1925, ter gelegenheid van de 6" IJzerbedevaart, een opgemerkte kanselrede hield. Later werd hij nog meer gedegradeerd, nl. tot kapelaan van Vladslo. Zijn fijnbesnaarde en hoogbegaafde natuur was gebroken onder het gewicht van de miskenning. Hij leed in geest en hart en overleed te Oostende op 19 april 1938, na zich te Vladslo met zijn jachtgeweer geschoten te hebben. Karel Vander Espt was een krachtig dramaturg. Van zijn hand zijn verschillende toneelwerken bewaard, die evenwel alle onuitgegeven bleven: Godelieve van Gistel", "Maria-Magdalena", "Tiberius", "Ontbinding", "Filips van Artevelde", "De azuren Diamant". De humoreske "De hygiënische Levensbeschouwing" en tal van opstellen, "Ver- handelingen, Voordrachten, Verhalen, Beschrijvingen, Kunst", bleven eveneens onuitgegeven. Boven dit werk ligt de tragedie van zijn leven. Cyriel Verschaeve, die Vander Espts rouwgedachtenis opstelde, spreekt daarin tot hem: "Uw gaven stonden in uw weg, gij werd gewurgd door uw talenten, de macht van uw leven deed het stukspringen, uw grootheid stikte in de omgevende kleinheid". BLOEMENHULDE OP HET KERKHOF VAN VLADSLO Ter gelegenheid van de 100" verjaardag van zijn geboorte legt de Koekelaarse heemkring "Coclariensia", op zondag 1 december, om 10.30 u., op zijn graf te Vladslo, bloemen neer en houdt voorzitter Raf Seys een korte herdenkingstoespraak DE KOEKELAARSE DRAMATURG KAREL VANDER ESPT Bij de 100ste verjaardag van zijn geboorte UIT HET LEVEN EN WERK VAN KAREL VANDER ESPT "Coclariensia" geeft tevens een boek uit: "Uit het Leven en Werk van Karel Vander Espt". Wat dit "werk" betreft, wordt daaruit een keuze gemaakt: uit zijn schrifturen: "De Vlaamse Beweging en het Pangermanisme" (1915) en "Guido Gezelle" (1924 en 1925), doch vooral uit zijn toneelliteratuur: de eerste en integrale uitgave van "Tiberius" (1923), een historisch drama in 5 bedrijven, en "Maria-Magdalena" (1921), een bijbels drama in 3 bedrijven. Wat "Maria- Magdalena" betreft, zullen hierdoor belangstellenden in de mogelijkheid worden gesteld dit werk van Karel Vander Espt te vergelijken met het gelijknamige van Cyriel Ver-schaeve (dat waarschijnlijk dateert van 1928). Tussen beide kapelanen bestond een nauw contact. Zo zou bijv. ook het «boek "Jezus" (1940) van Verschaeve niet ontstaan zijn zonder de diepgaande gesprekken tussen beide priesters.- (R. Vanlandschoot). Alle twee schreven ze ook een toneelwerk over "Filips van Artevelde", Verschaeve in 1910, Vander Espt in 1915. Een boek over en met werk van Karel Vander Espt wordt in Vlaanderen sinds lang verwacht. Reeds in 1958, bij de 20' verjaring van zijn overlijden, werd daarin hoop gesteld, o.a. in "De Volksunie", orgaan van de Vlaams Nationale Partij, en in het maandblad "Het Pennoen". «Z.E.H. Dr. Vander Espt, die veel van Verschaeves werken verbeterde, was zelf een, helaas, te weinig gekend dramaturg. Laat ons hopen dat zijn prachtige drama's niet onuitgegeven blijven» (De Volksunie); «Het is te hopen dat nu, 20 jaar na zijn dood, enkele van zijn werken, die volgens sommigen "een openbaring zullen zijn", weldra het licht mogen zien» (Het Pennoen). Thans, meer dan 30 jaar later, en bij de 100ste verjaring van zijn geboorte, wordt de gestelde hoop eindelijk bewaarheid. "Uit het Leven en Werk van Karel Vander Espt" wordt rijkelijk geïllustreerd met foto's en handschriften (o.a. van brieven aan Verschaeve). De oplage is beperkt en genummerd. De intekenprijs wordt laag gehouden: 425 fr. (voor de twee aflzonderlijk uitgegeven deeltjes samen), voorafgaandelijk over te schrijven op de prk. 000-0516779-60 op naam van Raf Seys, Ringlaan 1, 8680 Koekelare. Raf  SEYS   Een eeuw na zijn geboorte Vander Espt herdacht Op 1 december 1891 zag Karel  Vander Espt het levenslicht in de Dorpsstraat, wellicht op de voute van de woning waar nu boekhandel Johan Jonckheere is. De familie Jonckheere is verwant met de familie Vander Espt. Op de 100ste verjaardag van de geboorte van Kare! Vander Fspt stonden wij op het kerkhof in het naburige Vladslo samen met het bestuur van de heemkring Coclariensia en enkele oud- bekenden van wijlen Karel Vander Espt, w..o. meester Leo Vandenauweele uit Wijnendale en meester Omer Devriendt uit Brugge. Laatstgenoemde heeft als onderwijzer in Vladslo Vander Espt zeer goed gekend. Karel Vander Espt was professor aan het Amerikaans college te Leuven. Omwille van zijn Vlaams-nationalistische gezindheid werd hij er verwijderd en benoemd, eerst tot onderpastoor in Diksmuide en daarna tot onder­pastoor te Vladslo. Karel Vander Espt. vriend en tijdgenoot van Verschaeve. schreef verschillende toneelwerken, die alle onuitgegeven bleven.. Twee van zijn werken zullen nu  in l deel worden uitgegeven door Coclariensia. Gewild vergeten____ Karel Vander Espt werd naar de verre Westhoek verbannen als straf voor zijn politieke ideeën. Ook op het kerkhof van Vladslo ligt hij ietwat vergeten begraven aan de voet van het grote kerkhoflcruis. Voorzitter Raf Seys van Coclariensia wilde nu deze vergeten priester-schrijver uit de vergeethoek halen bij de 100ste verjaar­dag van zin geboorte en schetste enkele merkwaardige feiten uit zijn priesterleven. Na de huldeplechtigheid aan het graf werd nog lang nagepraat met mensen die hem indertijd van nabij kenden en zijn mening deelden. Dat niet iedereen zo dacht, betekende in 1938 het dramatische einde van Karel Vander Espt.
Op het kerkhof van Vladslo
Het geboortehuis van Karel Vander Espt in de Dorpsstraat ( vooraan links)
Karel Vander Espt op 18-jarige leeftijd
Karel Vander Espt
© DF-Koekelare 
Karel Vander Espt
Het geboortehuis van Karel Vander Espt in de Dorpsstraat ( vooran links)
Op het kerkhof van Vladslo
Karel Vander Espt op 18-jarige leeftijd
Twee krantenartikelen van Raf Seys     Een krantenartikel van Roger Willems  uit 1991   1991: DE KOEKELAARSE DRAMATURG KAREL VANDER ESPT Bij de 100ste verjaardag van zijn geboorteDeze curieuze man, die als onderpastoor van Vladslo ging schaatsen op de bevroren broeken, die ging jagen en biljarten, te paard door de weilanden vloog en, in volkomen afzondering, ging vissen, hij kon een groot schrijver geworden zijn. Hij had ook bijzondere geestestalenten: in Amerika zou hem dit alles nuttig geweest zijn, hier, in het Vlaanderen van zijn tijd, niet. Geboren te Koekelare (Dorpsstraat 30/A en 32) op 1 december 1891 (dus 100 jaar geleden), studeerde Karel Vander Espt aan het kleinseminarie te Roeselare, promoveerde tot priester en doctor in de wijsbegeerte en godgeleerdheid aan de Gregoriaanse Hogeschool te Rome, werd na de Eerste Wereldoorlog professor aan het Amerikaans College te Leuven. Om zijn Vlaams-nationale gezindheid werd hii er verwijderd en benoemd tot onderpastoor te Diksmuide, waar hij in 1925, ter gelegenheid van de 6" IJzerbedevaart, een opgemerkte kanselrede hield. Later werd hij nog meer gedegradeerd, nl. tot kapelaan van Vladslo. Zijn fijnbesnaarde en hoogbegaafde natuur was gebroken onder het gewicht van de miskenning. Hij leed in geest en hart en overleed te Oostende op 19 april 1938, na zich te Vladslo met zijn jachtgeweer geschoten te hebben. Karel Vander Espt was een krachtig dramaturg. Van zijn hand zijn verschillende toneelwerken bewaard, die evenwel alle onuitgegeven bleven: Godelieve van Gistel", "Maria-Magdalena", "Tiberius", "Ontbinding", "Filips van Artevelde", "De azuren Diamant". De humoreske "De hygiënische Levensbeschouwing" en tal van opstellen, "Ver- handelingen, Voordrachten, Verhalen, Beschrijvingen, Kunst", bleven eveneens onuitgegeven. Boven dit werk ligt de tragedie van zijn leven. Cyriel Verschaeve, die Vander Espts rouwgedachtenis opstelde, spreekt daarin tot hem: "Uw gaven stonden in uw weg, gij werd gewurgd door uw talenten, de macht van uw leven deed het stukspringen, uw grootheid stikte in de omgevende kleinheid". BLOEMENHULDE OP HET KERKHOF VAN VLADSLO Ter gelegenheid van de 100" verjaardag van zijn geboorte legt de Koekelaarse heemkring "Coclariensia", op zondag 1 december, om 10.30 u., op zijn graf te Vladslo, bloemen neer en houdt voorzitter Raf Seys een korte herdenkingstoespraak DE KOEKELAARSE DRAMATURG KAREL VANDER ESPT Bij de 100ste verjaardag van zijn geboorte UIT HET LEVEN EN WERK VAN KAREL VANDER ESPT "Coclariensia" geeft tevens een boek uit: "Uit het Leven en Werk van Karel Vander Espt". Wat dit "werk" betreft, wordt daaruit een keuze gemaakt: uit zijn schrifturen: "De Vlaamse Beweging en het Pangermanisme" (1915) en "Guido Gezelle" (1924 en 1925), doch vooral uit zijn toneelliteratuur: de eerste en integrale uitgave van "Tiberius" (1923), een historisch drama in 5 bedrijven, en "Maria- Magdalena" (1921), een bijbels drama in 3 bedrijven. Wat "Maria-Magdalena" betreft, zullen hierdoor belangstellenden in de mogelijkheid worden gesteld dit werk van Karel Vander Espt te vergelijken met het gelijknamige van Cyriel Ver-schaeve (dat waarschijnlijk dateert van 1928). Tussen beide kapelanen bestond een nauw contact. Zo zou bijv. ook het «boek "Jezus" (1940) van Verschaeve niet ontstaan zijn zonder de diepgaande gesprekken tussen beide priesters.- (R. Vanlandschoot). Alle twee schreven ze ook een toneelwerk over "Filips van Artevelde", Verschaeve in 1910, Vander Espt in 1915. Een boek over en met werk van Karel Vander Espt wordt in Vlaanderen sinds lang verwacht. Reeds in 1958, bij de 20' verjaring van zijn overlijden, werd daarin hoop gesteld, o.a. in "De Volksunie", orgaan van de Vlaams Nationale Partij, en in het maandblad "Het Pennoen". «Z.E.H. Dr. Vander Espt, die veel van Verschaeves werken verbeterde, was zelf een, helaas, te weinig gekend dramaturg. Laat ons hopen dat zijn prachtige drama's niet onuitgegeven blijven» (De Volksunie); «Het is te hopen dat nu, 20 jaar na zijn dood, enkele van zijn werken, die volgens sommigen "een openbaring zullen zijn", weldra het licht mogen zien» (Het Pennoen). Thans, meer dan 30 jaar later, en bij de 100ste verjaring van zijn geboorte, wordt de gestelde hoop eindelijk bewaarheid. "Uit het Leven en Werk van Karel Vander Espt" wordt rijkelijk geïllustreerd met foto's en handschriften (o.a. van brieven aan Verschaeve). De oplage is beperkt en genummerd. De intekenprijs wordt laag gehouden: 425 fr. (voor de twee aflzonderlijk uitgegeven deeltjes samen), voorafgaandelijk over te schrijven op de prk. 000-0516779-60 op naam van Raf Seys, Ringlaan 1, 8680 Koekelare. Raf  SEYS   Een eeuw na zijn geboorte Vander Espt herdacht Op 1 december 1891 zag Karel  Vander Espt het levenslicht in de Dorpsstraat, wellicht op de voute van de woning waar nu boekhandel Johan Jonckheere is. De familie Jonckheere is verwant met de familie Vander Espt. Op de 100ste verjaardag van de geboorte van Kare! Vander Fspt stonden wij op het kerkhof in het naburige Vladslo samen met het bestuur van de heemkring Coclariensia en enkele oud-bekenden van wijlen Karel Vander Espt, w..o. meester Leo Vandenauweele uit Wijnendale en meester Omer Devriendt uit Brugge. Laatstgenoemde heeft als onderwijzer in Vladslo Vander Espt zeer goed gekend. Karel Vander Espt was professor aan het Amerikaans college te Leuven. Omwille van zijn Vlaams- nationalistische gezindheid werd hij er verwijderd en benoemd, eerst tot onderpastoor in Diksmuide en daarna tot onder­pastoor te Vladslo. Karel Vander Espt. vriend en tijdgenoot van Verschaeve. schreef verschillende toneelwerken, die alle onuitgegeven bleven.. Twee van zijn werken zullen nu  in l deel worden uitgegeven door Coclariensia. Gewild vergeten____ Karel Vander Espt werd naar de verre Westhoek verbannen als straf voor zijn politieke ideeën. Ook op het kerkhof van Vladslo ligt hij ietwat vergeten begraven aan de voet van het grote kerkhoflcruis. Voorzitter Raf Seys van Coclariensia wilde nu deze vergeten priester-schrijver uit de vergeethoek halen bij de 100ste verjaar­dag van zin geboorte en schetste enkele merkwaardige feiten uit zijn priesterleven. Na de huldeplechtigheid aan het graf werd nog lang nagepraat met mensen die hem indertijd van nabij kenden en zijn mening deelden. Dat niet iedereen zo dacht, betekende in 1938 het dramatische einde van Karel Vander Espt.
© DF-Koekelare 
Karel Vander Espt
Twee krantenartikelen van Raf Seys     Een krantenartikel van Roger Willems  uit 1991   1991: DE KOEKELAARSE DRAMATURG KAREL VANDER ESPT Bij de 100ste verjaardag van zijn geboorteDeze curieuze man, die als onderpastoor van Vladslo ging schaatsen op de bevroren broeken, die ging jagen en biljarten, te paard door de weilanden vloog en, in volkomen afzondering, ging vissen, hij kon een groot schrijver geworden zijn. Hij had ook bijzondere geestestalenten: in Amerika zou hem dit alles nuttig geweest zijn, hier, in het Vlaanderen van zijn tijd, niet. Geboren te Koekelare (Dorpsstraat 30/A en 32) op 1 december 1891 (dus 100 jaar geleden), studeerde Karel Vander Espt aan het kleinseminarie te Roeselare, promoveerde tot priester en doctor in de wijsbegeerte en godgeleerdheid aan de Gregoriaanse Hogeschool te Rome, werd na de Eerste Wereldoorlog professor aan het Amerikaans College te Leuven. Om zijn Vlaams- nationale gezindheid werd hii er verwijderd en benoemd tot onderpastoor te Diksmuide, waar hij in 1925, ter gelegenheid van de 6" IJzerbedevaart, een opgemerkte kanselrede hield. Later werd hij nog meer gedegradeerd, nl. tot kapelaan van Vladslo. Zijn fijnbesnaarde en hoogbegaafde natuur was gebroken onder het gewicht van de miskenning. Hij leed in geest en hart en overleed te Oostende op 19 april 1938, na zich te Vladslo met zijn jachtgeweer geschoten te hebben. Karel Vander Espt was een krachtig dramaturg. Van zijn hand zijn verschillende toneelwerken bewaard, die evenwel alle onuitgegeven bleven: Godelieve van Gistel", "Maria-Magdalena", "Tiberius", "Ontbinding", "Filips van Artevelde", "De azuren Diamant". De humoreske "De hygiënische Levensbeschouwing" en tal van opstellen, "Ver- handelingen, Voordrachten, Verhalen, Beschrijvingen, Kunst", bleven eveneens onuitgegeven. Boven dit werk ligt de tragedie van zijn leven. Cyriel Verschaeve, die Vander Espts rouwgedachtenis opstelde, spreekt daarin tot hem: "Uw gaven stonden in uw weg, gij werd gewurgd door uw talenten, de macht van uw leven deed het stukspringen, uw grootheid stikte in de omgevende kleinheid". BLOEMENHULDE OP HET KERKHOF VAN VLADSLO Ter gelegenheid van de 100" verjaardag van zijn geboorte legt de Koekelaarse heemkring "Coclariensia", op zondag 1 december, om 10.30 u., op zijn graf te Vladslo, bloemen neer en houdt voorzitter Raf Seys een korte herdenkingstoespraak DE KOEKELAARSE DRAMATURG KAREL VANDER ESPT Bij de 100ste verjaardag van zijn geboorte UIT HET LEVEN EN WERK VAN KAREL VANDER ESPT "Coclariensia" geeft tevens een boek uit: "Uit het Leven en Werk van Karel Vander Espt". Wat dit "werk" betreft, wordt daaruit een keuze gemaakt: uit zijn schrifturen: "De Vlaamse Beweging en het Pangermanisme" (1915) en "Guido Gezelle" (1924 en 1925), doch vooral uit zijn toneelliteratuur: de eerste en integrale uitgave van "Tiberius" (1923), een historisch drama in 5 bedrijven, en "Maria-Magdalena" (1921), een bijbels drama in 3 bedrijven. Wat "Maria-Magdalena" betreft, zullen hierdoor belangstellenden in de mogelijkheid worden gesteld dit werk van Karel Vander Espt te vergelijken met het gelijknamige van Cyriel Ver-schaeve (dat waarschijnlijk dateert van 1928). Tussen beide kapelanen bestond een nauw contact. Zo zou bijv. ook het «boek "Jezus" (1940) van Verschaeve niet ontstaan zijn zonder de diepgaande gesprekken tussen beide priesters.- (R. Vanlandschoot). Alle twee schreven ze ook een toneelwerk over "Filips van Artevelde", Verschaeve in 1910, Vander Espt in 1915. Een boek over en met werk van Karel Vander Espt wordt in Vlaanderen sinds lang verwacht. Reeds in 1958, bij de 20' verjaring van zijn overlijden, werd daarin hoop gesteld, o.a. in "De Volksunie", orgaan van de Vlaams Nationale Partij, en in het maandblad "Het Pennoen". «Z.E.H. Dr. Vander Espt, die veel van Verschaeves werken verbeterde, was zelf een, helaas, te weinig gekend dramaturg. Laat ons hopen dat zijn prachtige drama's niet onuitgegeven blijven» (De Volksunie); «Het is te hopen dat nu, 20 jaar na zijn dood, enkele van zijn werken, die volgens sommigen "een openbaring zullen zijn", weldra het licht mogen zien» (Het Pennoen). Thans, meer dan 30 jaar later, en bij de 100ste verjaring van zijn geboorte, wordt de gestelde hoop eindelijk bewaarheid. "Uit het Leven en Werk van Karel Vander Espt" wordt rijkelijk geïllustreerd met foto's en handschriften (o.a. van brieven aan Verschaeve). De oplage is beperkt en genummerd. De intekenprijs wordt laag gehouden: 425 fr. (voor de twee aflzonderlijk uitgegeven deeltjes samen), voorafgaandelijk over te schrijven op de prk. 000-0516779-60 op naam van Raf Seys, Ringlaan 1, 8680 Koekelare. Raf  SEYS   Een eeuw na zijn geboorte Vander Espt herdacht Op 1 december 1891 zag Karel  Vander Espt het levenslicht in de Dorpsstraat, wellicht op de voute van de woning waar nu boekhandel Johan Jonckheere is. De familie Jonckheere is verwant met de familie Vander Espt. Op de 100ste verjaardag van de geboorte van Kare! Vander Fspt stonden wij op het kerkhof in het naburige Vladslo samen met het bestuur van de heemkring Coclariensia en enkele oud-bekenden van wijlen Karel Vander Espt, w..o. meester Leo Vandenauweele uit Wijnendale en meester Omer Devriendt uit Brugge. Laatstgenoemde heeft als onderwijzer in Vladslo Vander Espt zeer goed gekend. Karel Vander Espt was professor aan het Amerikaans college te Leuven. Omwille van zijn Vlaams- nationalistische gezindheid werd hij er verwijderd en benoemd, eerst tot onderpastoor in Diksmuide en daarna tot onder­pastoor te Vladslo. Karel Vander Espt. vriend en tijdgenoot van Verschaeve. schreef verschillende toneelwerken, die alle onuitgegeven bleven.. Twee van zijn werken zullen nu  in l deel worden uitgegeven door Coclariensia. Gewild vergeten____ Karel Vander Espt werd naar de verre Westhoek verbannen als straf voor zijn politieke ideeën. Ook op het kerkhof van Vladslo ligt hij ietwat vergeten begraven aan de voet van het grote kerkhoflcruis. Voorzitter Raf Seys van Coclariensia wilde nu deze vergeten priester-schrijver uit de vergeethoek halen bij de 100ste verjaar­dag van zin geboorte en schetste enkele merkwaardige feiten uit zijn priesterleven. Na de huldeplechtigheid aan het graf werd nog lang nagepraat met mensen die hem indertijd van nabij kenden en zijn mening deelden. Dat niet iedereen zo dacht, betekende in 1938 het dramatische einde van Karel Vander Espt.
Karel Vander Espt op 18-jarige leeftijd
Het geboortehuis van Karel Vander Espt in de Dorpsstraat ( vooraan links)
Op het kerkhof van Vladslo